• Noże maszynowe
  i części maszyn

 • Noże maszynowe
  Przemysł drzewny

 • Noże maszynowe
  Przemysł metalowy

 • Noże maszynowe
  Przemysł papierniczy

 • Noże maszynowe
  Przemysł tworzyw
  sztucznych i recyklingu

 • Noże maszynowe
  Przemysł tytoniowy

Ogólne warunki sprzedaży i zakupów

 1. Warunki sprzedaży towarów i usług NOMA Tools

  1.1. OFERTY, UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Wszystkie oferty Noma Tools podlegają niniejszym warunkom.
  2. Wszystkie umowy sprzedaży towarów i usług NOMA Tools zawierane są na niniejszych warunkach. Mają one zastosowanie w momencie, gdy przyjmowane jest zamówienie lub kiedy wysyłana jest dostawa.
   Inne warunki Zamawiającego/Kupującego, na które nie zgadzamy się wyraźnie na piśmie, nie są wiążące dla nas, nawet jeśli nie zaprzeczymy im wyraźnie.


  1.2. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Przyjmowanie zamówień następuje poprzez nasze pisemne potwierdzenie.
  2. Uzupełnienia, zmiany lub ustne ustalenia dodatkowe zaczynają obowiązywać jedynie po naszym pisemnym potwierdzeniu.
  3. Zamawiający jest odpowiedzialny za dokładność dostarczonych przez niego dokumentów dotyczących zamawianych towarów, tzn. rysunków, szkiców, wzorów, itp.. Słowne wskazówki dotyczące pomiarów, itp. należy potwierdzić na piśmie. Wzory do testów dostarczamy odpłatnie.
  4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w punkcie 1.2 a, wiąże Zamawiającego, jeżeli nie otrzymamy pisemnego sprzeciwu w ciągu 2 dni roboczych.


  1.3. DOSTAWA

  1. Czas dostawy liczy się od momentu potwierdzenia zamówienia, ale nie przed otrzymaniem od Zamawiającego/Kupującego potrzebnych dokumentów, rysunków, wzorów, bądź przedpłat jeżeli takie określone są w potwierdzeniu.
  2. Czas dostawy jest uważany za dotrzymany w przypadku, kiedy towar opuścił nasz zakład lub jeśli podano informację o gotowości do wysyłki.
   Termin odbioru towaru wynosi 7 dni od daty zawiadomienia o jego wykonaniu. Po bezskutecznym upływie tego terminu zostanie wystawiona faktura VAT a towar przekazany na koszt Zamawiającego/Kupującego do magazynu depozytowego. Koszty składowania będą przedmiotem odrębnego obciążenia.
  3. Czas dostawy jest uważany za przerwany w przypadku kiedy wstrzymano dostawy z powodu zaległych płatności.
  4. W przypadku nieprzewidzianych trudności, których nie można było wyeliminować pomimo naszych usilnych starań, czas dostawy zostanie przedłużony - stosownie do zaistniałych okoliczności. Nie ma znaczenia czy te trudności wystąpiły w naszej fabryce i/lub u jednego z naszych dostawców, np. awaria, opóźnienia w dostawie ważnych surowców, strajk, itp. Sytuacja taka nie będzie traktowana jako opóźnienie. O zdarzeniu takim Zamawiający/Kupujący zostanie powiadomiony.
  5. Jeżeli wysyłka towaru nie jest możliwa z powodu okoliczności wymienionych w pkt 1.3 d) Zamawiającemu/Kupującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania.
  6. Po ustaniu przyczyn trudności opisanych w pkt 1.3 d) przystąpimy niezwłocznie do dostawy.
  7. Częściowe dostawy są dozwolone.
  8. Termin dostawy jest wiążący pod warunkiem, że Zamawiający/Kupujący dotrzymuje zobowiązań wynikających z umowy.


  1. 4. DANE TECHNICZNE

  1. Parametry techniczne wyrobów, które są wiążące dla danego zamówienia, określane są każdorazowo w potwierdzeniu tego zamówienia.
  2. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do wszystkich ilustracji, rysunków, szkiców i innych dokumentów - zwanych dalej dokumentacją, sporządzonych dla potrzeb oferty bądź zamówienia. Dokumentacja nie może być udostępniona osobom trzecim bez zgody NOMA Tools i podlega natychmiastowemu zwrotowi na nasze żądanie.


  1.5. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Nasze ceny należy rozumieć jako "ex works" Wyry, Polska, z typowym handlowym opakowaniem, chyba że uzgodniono inaczej.
  2. Nasze ceny nie zawierają opłat za transport i ubezpieczenie, chyba że uzgodniono inaczej. Dotyczy to również dostaw częściowych.
  3. Pobieramy opłaty za specjalne opakowanie lub pakowanie według specjalnych instrukcji. Opakowanie takie nie podlega zwrotowi.
  4. Przy dostawach krajowych naliczany jest podatek VAT wg obowiązujących stawek.
  5. Faktury wystawione przez nas należy zapłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia, chyba że uzgodniono inaczej. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania naszego rachunku bankowego.
   W przypadku zaległych płatności z poprzednich dostaw Kupujący nie ma prawa do rabatu, chyba że ustalono inaczej.
  6. W przypadku przekroczenia terminów płatności, naliczane będą odsetki w ustawowej wysokości.
  7. Należności wynikające z naszych faktur nie mogą być przedmiotem cesji bez naszej pisemnej zgody.
  8. W przypadku przekroczenia terminu płatności wszelkie należności staną się wymagalne natychmiast.


  1.6. PRAWO ZACHOWANIA TYTUŁU WŁASNOŚCI

  1. Dostarczone towary pozostają naszą własnością aż do czasu pełnej zapłaty za należności wynikające z transakcji handlowych pomiędzy Kupującym a NOMA Tools.
  2. W przypadku konfiskaty przez osoby trzecie towaru będącego własnością NOMA Tools, Kupujący musi natychmiast poinformować o tym dostawcę.
  3. Wstrzymywanie płatności lub obciążanie nie uzgodnionymi przez nas żądaniami przeciwnymi nie są dozwolone.


  1.7. WYSYŁKA

  1. Wysyłka będzie dokonana na koszt i ryzyko Kupującego, chyba że uzgodniono inaczej.
  2. Ubezpieczenie od uszkodzenia podczas transportu może być zawarte na specjalne życzenie Kupującego i na jego koszt, chyba że uzgodniono inaczej.
  3. Reklamacje ilościowe towarów należy zgłaszać pisemnie do 8 dni po otrzymaniu towarów.


  1.8. SPECJALNE PROJEKTY I SPECJALNE NARZĘDZIA

  1. W przypadku specjalnych projektów i specjalnych narzędzi zastrzegamy sobie prawo 10% dodatku do ceny.
  2. Kupujący nie może anulować zamówienia na specjalne projekty, chyba że zapłaci odszkodowanie w wysokości pełnej wartości zamówienia.


  1.9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

  1. Jeżeli dostarczone towary są wadliwe, lub nie odpowiadają uzgodnionej jakości lub jeżeli w czasie trwania gwarancji ulegną uszkodzeniu (z powodu wad produkcji lub użytych materiałów), zobowiązujemy się po uznaniu reklamacji i roszczeń Kupującego wymienić towar na wolny od wad lub przeprowadzić naprawę, jeżeli jest możliwa, lub wystawić notę uznaniową na równowartość wadliwego towaru. Nie przewiduje się innych form zaspokojenia roszczeń Kupującego. Jakiekolwiek inne roszczenia Zamawiającego/Kupującego nie będą przez nas uznane.
  2. Reklamację towaru wadliwego należy złożyć w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu wady, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
   Nie rozpoznawalne uszkodzenia należy zgłosić zaraz po ich ujawnieniu.
  3. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy jeżeli nie przyślemy części zamiennych lub nie naprawimy towaru w rozsądnym, dodatkowym czasie.
  4. Czas gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty wysyłki do Kupującego, kończy się najpóźniej 6 miesięcy po wysłaniu ex Works.
  5. Gwarancja nie obejmuje przypadków opisanych w Kodeksie Cywilnym oraz dodatkowo wad powstałych z poniższych przyczyn: - niewłaściwe lub nieprofesjonalne użytkowanie - niewłaściwe złożenie lub użytkowanie przez Kupującego lub osobę trzecią - naturalne zużycie - złe lub nieostrożne obchodzenie się - niewłaściwy materiał roboczy - chemiczny, elektro-chemiczny lub elektryczny wpływ, dopóki nie było to z naszej winy. Nie jesteśmy odpowiedzialni za usterki wynikające z nieprofesjonalnych zmian lub napraw przez Kupującego lub osobę trzecią bez naszej wcześniejszej zgody. Roszczenia odszkodowań z powodu: - niemożności działania - opóźnienia - odstąpienia od umowy - błędów w umowie - bezprawnych działań są wykluczone, jeżeli nie wystąpiły z powodu naszego celowego działania lub karygodnego zaniedbania.
  6. Reklamacje nie są powodem do wstrzymania płatności faktur.
  7. Zamawiający/Kupujący jest zobligowany sprawdzić ewentualne naruszenie przemysłowych praw patentowych, powstałych z powodu jego zamówienia oraz poinformować nas o tym fakcie. Zamawiający jest odpowiedzialny za wszelkie roszczenia z tytułu praw patentowych.


  1.10. MIEJSCE WYKONANIA, PRAWNA WAŻNOŚĆ WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH

  1. Właściwym prawem jest prawo Polskie.
  2. Miejsce wykonania to Wyry, Polska.
  3. Właściwym sądem rozstrzygającym spory z Zamawiającym/Kupującym, jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby NOMA Tools.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo wniesienia sprawy do sądu przeciwko Zamawiającego/Kupującemu w miejscu położenia siedziby Zamawiającego/Kupującego lub jego zakładu.

 2. Warunki zakupów towarów i usług przez NOMA Tools

  2.1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Wszystkie zamówienia składane przez NOMA Tools podlegają niniejszym warunkom,
  2. Wszystkie umowy zakupu zawierane są na niniejszych warunkach. Mają one zastosowanie w momencie gdy składane jest zamówienie lub kiedy przyjmowana jest dostawa. Inne warunki Dostawcy, na które nie zgadzamy się wyraźnie na piśmie, nie są dla nas wiążące, nawet jeśli nie zaprzeczymy im wyraźnie.
  3. Zamówienia składane są w formie pisemnej.
   Wszelkie uzupełnienia, zmiany lub ustne uzgodnienia zaczynają obowiązywać jedynie po naszym pisemnym potwierdzeniu.
  4. Brak pisemnego potwierdzenia przyjęcia naszego zamówienia bądź brak sprzeciwu uznawany jest za akceptację zawartych w zamówieniu warunków i wiąże Dostawcę, chyba że w zamówieniu określono inaczej.


  2.2. DOSTAWA

  1. Termin dostawy jest uznany za dotrzymany, jeżeli zamówiony towar bądź usługa w ilości i jakości zgodnej z zamówieniem, wraz z kompletem wymaganych dokumentów zostanie dostarczony do siedziby NOMA Tools lub postawiony do jej dyspozycji w umówionym miejscu, w terminie i na warunkach wynikających z zamówienia.
  2. Każdorazowo po dostawie towaru bądź usług sporządzany jest Protokół Odbioru potwierdzający stan faktyczny dostawy.
  3. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawy w ilościach bądź jakości innych niż określono w zamówieniu lub wywołaniu do zamówienia ramowego. Dostawa taka, jeżeli miałaby miejsce, traktowana jest jako niezgodna i odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko Dostawcy.


  2.3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Ceny podane w naszych zamówieniach należy rozumieć jako DDU Wyry, z typowym handlowym opakowaniem, chyba że w zamówieniu podano inaczej.
  2. Ceny zawierają opłaty za transport, ubezpieczenie - chyba że strony uzgodniły inaczej.
   Dotyczy to także dostaw częściowych w ramach wywołań z zamówień ramowych.
  3. Organizowany przez Dostawcę transport, w przypadku dostawy na koszt Zamawiającego, wymaga bezwzględnej akceptacji ceny przez Zamawiającego.
  4. Podany w naszym zamówieniu termin płatności za zakupiony towar lub usługę liczony jest od daty podpisania Protokołu Odbioru towaru bądź usług potwierdzającego dostawę w ilości i jakości zgodnej z zamówieniem, oraz daty wpływu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
  5. Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia Dostawcy, w tym opłaty bądź koszty związane z realizacją naszych zamówień, jeżeli nie zostały przez nas jednoznacznie pisemnie zaakceptowane, nie będą przez nas uznane.


  2.4. DANE TECHNICZNE

  1. Parametry techniczne zamawianych towarów i usług określane są każdorazowo w naszym zamówieniu.
  2. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do wszystkich ilustracji, rysunków, szkiców i dalszych dokumentów przekazanych Dostawcy w celu opracowania oferty bądź realizacji naszego zamówienia. Dokumentacja nie może być udostępniana osobom trzecim bez naszej zgody i podlega natychmiastowemu zwrotowi na nasze żądanie.


  2.5. REKLAMACJE

  1. Jeżeli dostarczone towary bądź usługi są wadliwe tzn. nie odpowiadają uzgodnionej jakości lub wytworzone z nich przez NOMA Tools wyroby wykazały wady z przyczyn nie leżących po stronie NOMA Tools, Dostawca wadliwego towaru bądź usługi zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez otrzymanie pisemnej reklamacji..
  2. Złożenie reklamacji wstrzymuje płatność dla Dostawcy na równowartość reklamowanej dostawy, do czasu rozpatrzenia reklamacji.
  3. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznej dostawy zamiennej towaru wolnego od wad w uzgodnionym przez strony terminie.
  4. NOMA Tools zastrzega sobie prawo obciążenia Dostawcy wadliwego towaru bądź usługi kosztami związanymi z użyciem do produkcji wadliwego towaru.
  5. NOMA Tools zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty jaką poniesie NOMA Tools.


  2.6. KARY UMOWNE

  NOMA Tools zastrzega sobie prawo zastosowania wobec Dostawcy następujących kar umownych:

  1. W przypadku zwłoki w dostawie towaru bądź usług, w wysokości 0,25% wartości towaru za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w naszym zamówieniu.
  2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad bądź dostawy zamiennej reklamowanego towaru, w wysokości 0,25% wartości towaru za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w naszej reklamacji.


  2.7. MIEJSCE WYKONANIA, PRAWNA WAŻNOŚĆ WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH

  1. Właściwym prawem jest prawo Polskie.
  2. Miejsce wykonania to Wyry, Polska.
  3. Właściwym sądem rozstrzygającym spory z Dostawcą, jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby NOMA Tools.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo wniesienia sprawy do sądu przeciwko Zamawiającego/Kupującemu w miejscu położenia siedziby Zamawiającego/Kupującego lub jego zakładu.